Mười điều tâm hiếu -Mười điều Hạnh
15/11/2017
Trọng mạng sống của muôn loài. Xót thương và tận tâm giúp đở người đói khổ, cô đơn, đau ốm, tật nguyền. Buồn khi thấy kẻ làm dữ, khuyên nhủ họ bỏ dần và dứt hẳn việc dữ. Vui khi thấy người làm lành, khuyến khích giúp đỡ họ phát triển thêm điều thiện; ấy là hạnh TỪ-BI…
Tức giận thường mất khôn
27/10/2017
Sự Tức Giận Rất Nguy Hại Đối Với Con Người. Vậy Bạn Chế Ngự Cảm Giác Này Như Thế Nào
Chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?
27/10/2017
Ba nhân tám rõ ràng là 24, vì sao lại là 23? Câu chuyện Nhan Uyên và Khổng Tử sẽ cho bạn biết tại sao như vậy…